شنبه دوم تیر ماه

جناب آقای حبیب بازپوش

باکمال تاسف و تاثر درگذشت اخوی گرامی مجید بازپوش، پیشکسوت ورزش باستانی را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم.

هوشنگ آرش