شنبه دوم تیر ماه

دیوید تیلور در قفس مبارزه می کند

دیوید تیلور کشتی گیر پرافتخار آمریکایی و رقیب اصلی حسن یزدانی و دارنده طلای جهان و المپیک اینگونه به سراغ ورزش‌های رزمی و هنرهای ترکیبی ام ام ای رفته.

طرز کشتی گرفتن تیلور رو اگر دقت کنید بدلکار است و مثل مار می پیچد به حریف و اجازه نفس کشیدن هم به او نمی دهد.

به این سبک، کشتی کالجی می گویند که اکثرا آمریکایی ها درآن تبحر و تخصص خاصی دارند و در آمریکا برگزار می شود و خوراک رشته ام ام ای است، که می توانید به حریفت بپیچید و به آن فشار بیاورید تا تسلیم شود.

این سبک کشتی تیلور خوراک هنرهای ترکیبی است که اگه بخواهد سراغ این رشته برود شک نکنید خیلی موفق پول زیادی در اینگونه ورزش ها هزینه می شود.

نویسنده: احمد دباغ