پنجشنبه سی ام فروردین ماه

بازگشت نوید کیا به سپاهان

ساکت به سپاهان بازگشت، او بار دیگر بر صندلی مدیریت باشگاه تکیه زد. طبیعی است که به هنگام بازگشت ساکت به سپاهان یار غار او به سپاهان باز خواهد گشت.

محرم نوید کیا را می گوییم که بعد از جدایی ساکت از سپاهان در دور اول، حضور اودر سپاهان کم رنگ شد، اکنون که ساکت بازگشته باید حضورش را قطعی دانست. نویدکیا این روزها در همه جا همراه مدیرعامل جدید دیده می شود. امروز خبر رسید که وی از سوی ساکت ماموریت پیدا کرده تا هدایت تیم سپاهان را درلیگ بیستم بر عهده داشته باشد.نوید کیا در استانه عقد قرارداد با سپاهانی ها قرار گرفته و به دنبال تشکیل تیم جدید است.