جمعه سی و یکم فروردین ماه

اینگونه اسمش میشود فوتبال اروپا!

فوتبال اروپا مسابقات لیگ ملتها را آغاز کرده است واصولا چقدر این فوتبال خوشبخت است که چنین ساختار وبنیه ای دارد.

فوتبال در اروپا مسابقات داخلی را تمام کرد، سپس نوبت ادامه وپایان لیگ قهرمانان وسایر جام های اروپایی بود .قهرمان مسابقات اروپا در رده باشگاهی هم معرفی شد وبعد نوبت به مسابقات لیگ ملتهای اروپا بود که همین طور در سکوت خبری مسابقات فوتبال باشگاهی وملی در آسیا، مسابقات اروپا همینطور با برگزاری بازیهای جذاب ودوست داشتنی ادامه پیدا کرده وباعث رشک جامعه فوتبال در آسیا است. ما هنوز تکلیف جام های باشگاهی در برخی کشورهای قاره مان مشخص نیست .بعد هم تازه در همین ماه مسابقات جام های باشگاهی را داریم وبعد از آن هم باید به سراغ مسابقات فوتبال ملی برویم که البته ما تنها در مسابقات مقدماتی جام جهانی برنامه هایی داریم که آن را هم ظاهرا به تاریخی دور ودراز انتقال داده ایم . فوتبال در آسیا تا سالهای بسیار دیگر نمیتواند زنده وسرحال مثل اروپا باشد، برنامه ریزی های اروپایی ها با ما متفاوت است، قدرت آنها بیشتر از ماست، فواصل آنها به هم نزدیک تر است وفرهنگ های آنها حداقل در دیدگاه حاکم بر فوتبال از فرهنگ های ما بسیار روشن تر ومشخص تر است .ای کاش همه چیز را میگذاشتیم وبرای فوتبال در آسیا فکری عاجل می اندیشیدیم وبا توجه به آینده ای روشن تر برای این فوتبال آینده را بهتر ورق زده ونگاهی بهتر وصمیمی تر به واقعیت هایش داشته باشیم ...امیدواریم آسیا بیشتر از اروپا نقش وتاثیر بگیرد هر چند این آرزو چندان هم روشن نیست!