دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

دیروزوامروزوالیبال رضائیه «ارومیه» وکرمانشاه …

عکس پیوست باعث شد تا نگاهی به ۴۵ سال پیش و چراغ درحال افول والیبال دو استان صاحب نام در والیبال کشور داشته باشیم. دو استان والیبال خیز ایران علی رغم کارنامه درخشان سال های گذشته متاسفانه در دهه ۹۰ به ویژه در سال های اخیر برنامه های مدونی را در راستای استفاده بهینه از جوانان مستعد وخوش قد و قامت در راه بازیکن سازی ترسیم نکرده اند!

کم توجهی وتعطیلی ورزش در مدارس وکانون های والیبال هم مزید برعلت شده تا بستر بازیکن سازی را از ورزش والیبال این استان ها دورسازد.
خیلی ازمربیان سازنده وبین المللی با هیات ها همکاری ندارند و مدت هاست خانه نشین شده اند!
به یقین سئوال های زیادی در اذهان عمومی جامعه ورزش نسبت به عملکرد ضعیف رؤسای هیات هاوجود دارد وبه گونه ای است که وادارمان می کند تا آژیر قرمز والیبال استان های یادشده به ویژه کرمانشاه را به صدا در آوریم.

کرمانشاهی که روزگارانی با بازیکنان پر آوازه ای همچون اسماعیل حبیبی، جمیس پارسیان، داریوش باقری، عباس امانی، مسعود کامروامنش، فرزاد فرهادیان، پیمان اکبری و… ازجمله شهر های صاحب نام در رقابت های قهرمانی کشور بود. اما امروز ؟!!!
شاید کلمه « کما » واژه غیرمتعارف و غیرواقعی برای توصیف وضعیت نابسامان این روزهای مهد مردان بزرگ والیبال کشورمان نباشد،اما آن گونه که انتظار می رفت والیبال این استان فرسنگ هادور از شرایط مطلوب قرار گرفته است که نیاز به بازنگری دارد!!

روانیست کرمانشاه با آن سوابق درخشان وبازیکنان ملی پوش وصاحب نام واستان آذربایجان غربی با بازیکنان شاخص تیم های ملی وجوانانی سرشاراز غنای تکنیک واستعدادهای ناب و مربیان کاردان و با دانش به سرنوشتی دچار شود که ناچار شود از بازیکنان ومربیان غیربومی برای حضوری نچندان خوب وقابل قبول در لیگ برتر کمک بطلبد.
حقیرنگارنده که ازسال های زیادی افتخار همکاری وهمراهی بابازیکنانی را داشتم که سال ها درعرصه والیبال ایران افتخار می آفریدند، بزرگانی همچون آقا یداله کارگرپیشه، « مرحومان محمود آفریدون، سلطانی، پرویزرضایی بهروز شهابی » نصرت رشیدی، یوسف شتربان، صمد تبریزی، یحیی بلوری، بهزاد منشوری،، عزیز خان پرتوی، فرهاد پزشکی، محمود محب،امیرنظمی، ناصر منصوری، رحیم قارصی ، فیروز وکاظم مشفقی ، ابراهیم قادر، جواد دژکام، ابراهیم وطن پرست، احمد نعمت زاده، نعمت صمدیان، نادرشهنازی،حمید مؤمنی ،مجید ساداتی، قهرمان بایرامی ، نوبخت سیدعباسی، رسول باباصباحی، رامین مرادپور، جاوید محسنی نیا، کریم تبریزی، رسول بنایی ، حمید پیرمحمدی، توحیدجمالی، اردشیر کریمیار، رضا بنیادی، برادران محمدی، ساسان خداپرست ، علی رمضانی، و با پوزش از ده ها بازیکن خوش تکنیک دیگری که متاسفانه حافظه ام بیش از این یاری نکرد! به ویژه بازیکنان شهرستان های مهاباد، ماکو، میاندوآب، نقده وخوی که از قابلیت های بسیارخوبی برخورداربودند و در مسابقات قهرمانی استان خوش می درخشیدند.

مطمئنا سوال جامعه ورزش استان آذربایجان غربی نسبت به وضعیت کنونی والیبال دیار چی چست از مسئولان ورزش به ویژه آقای حضرت پور رئیس هیات والیبال این است،
آیا سزاواراست والیبال ارومیه ای که سال های زیادی سرآمد تیم های خیلی از استان های دیگر بودو عنوان مهد والیبال وقطب اول والیبال در کشور را یدک می کشید اکنون به این روز وحال بیفتد؟!
امیدواریم ه‍یات والیبال این استان با ترسیم برنامه ریزی مدون به آینده والیبال این دیار بیاندیشد وبا برگزاری مسابقات لیگ کشور ازسر رفع تکلیف و باری به هرجهت بسنده نکندو بابکارگیری از مربیان خوشنام وبا دانش ازکار سازندگی وآینده نگری برای پشتوانه سازی غافل نماند.

نویسنده: اصغر قلندری

عکس از: مهندس حسین بهرام صفت