جمعه یازدهم اسفند ماه

جوادی:به پهلوانکها حسودی ام می شود

برگزاری مسابقات کشتی نونهالان استان تهران با نام یکی از اسطوره های کشتی ایران شور و شعفی را در بین پهلوانکها و پیشکسوتان این رشته بوجود آورد مسابقاتی که بنام ابراهیم جوادی قهرمان جهان و المپیک نامگذاری شد و طی آن سه هزار و دویست و پنجاه نفر به روی تشک رفتند.

ابراهیم جوادی درباره این اقدام پسندیده علی عسگری رییس هیئت استان تهران به البرزورزشی گفت:کار برزگی صورت گرفته است و فکر می کنم اولین باری است که پشتوان های کشتی ایران با این وسعت به روی تشک رفتندباور کنید حسودی ام شد چرا که در زمان ما از این انتکارات خبری نبود من در سن 17 سالگی که برای کشتی نام نویسی می کردم خجالت می کشیدم اما امروز پهلوانک های ما در سنین پایین تمرین می کنند و فنون خوبی را به مرحله اجرا در می اورند. اگر این مسابقات همه ساله به صورت نونهالان نوجوانان و جوانان ادامه پیدا کند آینده کشتی ایران تضمین خواهد شد.

استقبال خانواده ها از این همایش نوعی اطمینان خاطر در بین آنها بوجود می اورد امروز نوه ام با من به سالن آمد است و چقدر پیش وی سرافراز شده ام که به کسوت و پدربرزگش احترام گذاشتند و باقی بچه ها نیز با دیدن چنین برنامه هایی تشویق می شوند که جا در پای بزرگان کشتی بگذارند  که در راه انها راسخ و استوارحرکت کنند.

گفت و گو: احمددباغ