شنبه یکم اردیبهشت ماه
چند پرده از پینگ پنگ

تفنگ پر راکت به دستان ایرانی

چنانچه درنظرداشته باشیم که بطورخلاصه یک چشم اندازی به فعالیتهای تنیس روی میز ایران درسال ۱۴۰۲ هم ازجنبه های داخل کشور و هم ازعملکردهای بین المللی داشته باشیم یک موج مثبت و نیزمحوریت پررنگی راخواهیم دید که درنوع خود بی سابقه و کم نظیربوده است.

بیشترین قدمگاه پیشرفت و تحول را تیم ملی تنیس روی میزبزرگسالان ایران به معرض نمایش گذاشتند که مانند شیرغران تمام قد و با تفنگ پر عنصر شادی بخش تنیس روی میز ایران بودند که با یک تیم پخته و قوی و یکدست دربازیهای آسیائی ۲۰۲۳ هانگژو، مقام پرارزش و دست نیافتنی رقابتهای تیمی سوم آسیا راکسب کردند.

افزون بر اینکه مدال برنز پیکارهای دوبل (دونفری) مردان آسیا را برای نخستین بار در طول تاریخ تنیس روی میز ایران به ارمغان آوردند. همچنین پیروزی ارزشمند افشین نوروزی چپ دست کهنه کار تنیس روی میز ایران مقابل هاریموتو اعجوبه ی ژاپنی دنیای پینگ پنگ، که این پیروزی های ارزنده وتحسین آمیز موجب حیرت همگان و کارشناسان تنیس روی میزجهان قرار گرفت.

دومین مسیری که برتری راکت بدستان چیره دست این تیم که افتخاربزرگی رانصیب تنیس روی میز ایران نمود درکار زار فینال تیمی مسابقات جهانی تنیس روی میزبودکه درشهر بوسان (کره جنوبی) برگزارشد مرتبه و مقامی بلندیافتند و جزو شانزده تیم برتر تنیس روی میز جهان جای گرفتند که این عنوان شامخ باورمند عمق شعاع و ظرفیتهای ساختاری تنیس روی میز رو به جلو و رشد پیشرفت وتحول ایران را بخوبی نمایان کرد.

فعالیتهای سازمان یافته تیم ملی تنیس روی میز بزرگسالان ایران گویای این بود که برادران عالمیان (نوشاد و نیما) که سن آنها از سی سالگی عبور کرده است مانند ستارگان و اسطوره های تنیس روی میزسوئد یعنی ” والدنر ” و ” پرسون ” به این زودی ها تاریخ انقضای بازی آنها تمام شدنی نیست.

چون سرنوشت نتیجه مسابقات این دوبازیکن وهمچنین امیرحسین هدائی بازیکن بلندآوازه تیم ملی ایران در مسابقات یاد شده دربالا مقابل حریفان قدرتمند اروپائی و آفریقائی وآسیائی که عطش بی پایانی برای پیروزی درمسابقات خود و تیم ایران روی ثانیه ها و سانتی مترها رخ می داد.

مسیر دوم پیشرفت وتحول تنیس روی میزایران درسال ۱۴۰۲ درصحنه های بین المللی تنیس روی میز اختصاص پیدامی کند به جوانان و نوجوانان و راکت بدستان کم سن وسال تنیس روی میز ایران که در راس آنها ” شوالیه ” و نابغه تنیس روی میزایران یعنی ” بنیامین فرجی ” است که پس ازیک سری پیروزی های تحسین آمیزبین المللی سرانجام اخیرآ ازطرف فدراسیون جهانی تنیس روی میزمقام اول رده بندی (رنکینگ ) نوجوانان زیر ۱۵ سال جهان رابه این اعجوبه ایرانی اختصاص داد که کماکان تااین تاریخ این مکان افتخارآمیز و درخور تحسین دراختیارایشان است و هنوز پیشگام وپیشتازاین رده سنی زیر۱۵ سال جهان است که بامختصات متفاوت فنی ” ناب ” نقش یک بازیکن ” تمامیت گرا ” رادارد.وبدون تردید سوپاپ اطمینان درآینده ای نزدیک برای کاندیدشدن تیم ملی بزرگسالان ایران خواهدبود.

کارنامه ” پربار ” جوانان ونوجوانان دیگری درمسابقات بین المللی مانند: نوید شمس، امیرمهدی کشاورزی دررده سنی زیر۱۹ سال و همچنین چهره دراماتیکی ” فرازشکیبا ” و نیز عده کثیری ازاین نوآوران درمحوروکانون تنیس روی میزایران بوده وهستند.

دربخش دختران کم سن وسال وانیا یاوری، سارینا جهانشاهی و باران ارجمند که با بازیهای ارزنده خود نقاط درخشانی درمسابقات داخلی وبین المللی خود داشته انددراختیارداریم که باید ” تراش ” بخورند تا شسته و رفته ترشوند که درمجموع درحال حاضر یک پشتوانه عظیمی ازهردوبخش پسران ودختران جوان روبه ظهوردرحال فعالیت وتمرین وآموزش ورقابت هستند.

رابطه دائم وپیوسته این بازیکنان کم سن وسال که ازآنهانام بردیم ازاستراتژی های فدراسیون تنیس روی میزایران است.

ساز و کار و اساس پیشرفتهای دیگرفدراسیون تنیس روی میز به بخش بانوان اختصاص پیدامی کندکه مانند بازیکنان بزرگسال مرد پایگاه خود را در تنیس روی میزداخل کشورونیزمسابقات مختلف بین المللی استوارنمودندکه سکوی پرش آنها روز به روز و گام به گام با ارتفاع ترمی شودکه بنظرنگارنده این نوشته تحلیلی که حدود ۶۴ سال است که بطور مستمر درمتن و حاشیه تنیس روی میزایران و جهان قراردارد یک انقلاب و دگرگونی قابل توجه و تحسینی دربخش فعالیت ها و پیشرفتهای تنیس روی میزبانوان بوقوع پیوسته است وپدیده های جدید وجوان و با استعداد شگرفی دراستانهای مختلف مملکت به مرز ” جهش ” فوق العاده ای رسیده اند.

طنابدار و بالارونده فعالیتهائی که دربخشهای مختلف دربالا ازآنهانام برده شد کسی نیست جز ” مهرداد علی قارداشی ” رئیس فدراسیون تنیس روی میزایران و متولی این رشته ورزشی درکشور که یک تشکیلات چی ” ماهر ” است که سیستماتیک ( حساب شده ) برای پیشرفت و تحول تنیس روی میزکشور برنامه ریزی مدونی نموده واندیشه وتفکرات روش مند پیشرفته سالیان متمادی مدیریت خودرابکارگرفته وهرچه تجربه وچنته دراختیارداردبه همراه همکاران وتیم فدراسیون خود ونیز تاثیر اعضای محترم هیئت رئیسه و هیئتهای تنیس روی میزاستانهای کشور، گشودگی های فراوانی رابرای پیشرفت سریع سطح بازی جوانان ونوجوانان ونونهالان کشورایجادنمایدوپیوسته دنبال راه حلها وراهکارهای نوین و نقاط جدیدتر ” روز ” تنیس روی میز برای ارتقاء تنیس روی میزمی باشد.

پرده بعدی فعالیتهای تنیس روی میز ، حضور داوران بین المللی بانوان و آقایان کشور درمسابقات مهم بین المللی مانند مسابقات جهانی و بازیهای آسیائی وقهرمانی آسیا وبازیهای المپیک است که باروشنگری وخردورزی وازهمه مهمتر ارتباط نزدیکی که بامسوولان فدراسیون جهانی وخصوصآ “خلیل المهندی” قطری که ریاست کنفدراسیون تنیس روی میزآسیا رابعهده دارد داوران ایرانی را باعناوین: ” سرداور ” و ” مدیرمسابقات ” که سمتهای مهمی محسوب می شوند بکارمی گمارد.

پرده آخرفعالیتهای فدراسیون تنیس روی میز برگزاری مسابقات مختلف مانند : رده بندی درسنین مختلف ولیگ باشگاههای کشور ، حضور ورزشکاران در لیگ (اعطای مجوز حضور در لیگ های آسیایی و اروپایی) که پایه ومایه پیشرفت سریع تنیس روی میزرا ” جفت وجور ” می کند می باشد. بنابراین تنیس روی میزایران وارد یک ” گذرگاه ” کاری نوین وپیشرفته تری شده است که ” پله های ” پیشرفت وتحول تنیس روی میزکشوررا چند تا یکی طی خواهدکرد.

مدیرمسوول جورکش وخادم تنیس روی میزکشورکه صفات اخلاقی بالائی دارد ویکی ازفاخرترین ومودب ترین شخصیتهای حال حاضرتنیس روی میز ، بلکه ورزش کشورمحسوب می گرددودیدگاههای جدید وتنیس روی میزپسندی دارد ، گاه وبیگاه ازطرفهائی بناحق مورد هجمه وحمله قرارمی گیردولی ایشان بجای ” ستیزه گری ” اراجیف آنهارا مثل ” ته سیگار ” می اندازد زیرپایش ولگد می کند واوقات گرانبهای خودراکه می بایستی صرف پیشرفت تنیس روی میزشودتلف نمی کند وبقول معروف ” بلد ” است که چگونه ” زنگوله ” رابه گردن گربه بیندازد.

نویسنده: امیر میرصادقی