جمعه بیست و دوم تیر ماه
نیم نگاه

...به ایران بیاندیشیم

کشور ما در شرایط دشواری قرار دارد و همه عاشقان ایران باید دست به دست هم بدهند تا فرصتی برای تغییر وضعیت داخلی و عرصه های بین المللی برای رئیس جمهوری جدید به وجود آورد.

سهم خواهی ها را کنار بگذاریم و دست از سنگ اندازی ها برداریم که دیگر دست فرصت طلبان برای همه رو شده است. در این بین اولویت باید مقاصد اقتصادی این مملکت باشد کمک کنیم که یک تیم قوی و آگاه به امور اقتصادی اوضاع آشفته کنونی را سر و سامان ببخشد.

اقتصاد که درست باشد ورزش و تربیت بدنی هم از آن متنعم خواهد شد، با این همه متاسف می شویم که عده ای به ظاهر دایه دلسوز تر از مادر تلاش می کنند بار دیگر افراد فرسوده و مردود شده دهه های اخیر در حیطه تربیت بدنی را برسر زبان ها بیاندازند تا ذهن رئیس جمهور را مشغول سازند.

واقعا باید برای این افراد تاسف خورد چرا که هیچ درکی از ارزش های واقعی و ملی ورزش کشور ندارند و برای آنها رفیق بازی و باند بازی بر منافع ملی ترجیح پیدا می کند. البته که بعد از انتخاب وزیر جدید ورزش نقطه نظر های تحقیق شده و به اثبات رسیده ای را بیان خواهیم کرد اما همه اشخاصی که دل در گرو وطن دارند باید بدانند که دیگر مردم ما و وطن عزیز ما طرفیت آزمون و خطا را ندارد.

بیاییم یک دل و صادق باشیم و بیش از همه به اعتبار ملی ایران سربلند بیاندیشیم.

نویسنده: حسین علی اسماعیلی