شنبه دوم تیر ماه
شجاعت و صراحت این جوان ستودنی است؛

بیان حقایق ‌فوتبالی از زبان پیروز قربانی

پیروز قربانی را باید در زمره مربیان جوان کشور قرار داد که شجاعانه و بی تکلف حرفش را می زند.او‌ وام دار کسی نیست و فارغ از تمایلات رنگی و‌برخی مصلحت اندیشی ها نکات فنی وفوتبالی را ارائه می دهد.

پیروز قربانی را باید در زمره مربیان جوان کشور قرار داد که شجاعانه و بی تکلف حرفش را می زند.او‌ وام دار کسی نیست و فارغ از تمایلات رنگی و‌برخی مصلحت اندیشی ها نکات فنی وفوتبالی را ارائه می دهد.


بارها‌در مصاحبه های مطبوعاتی و نشست های کارشناسی شاهد بوده ایم که بازیکنان‌ و‌پیشکسوتان سرخابی و دیگر تیمهای باشگاهی به‌جای تحلیل فنی و درست‌بازیها،به صراحت از تیم خود دفاع می کنند و..
پیروز قربانی هیچگاه از این رویه تبعیت نمی کند.
او یک استقلالی دو آتشه است. او سالها در کسوت بازیکن و‌کاپیتان برای تیم‌محبوبش به میدان رفته و این علاقه مندی را در نگاه  نافذ و اشتیاق وافرش به تیم آبی  می توان یافت و...
 پیروز قربانی حالا در کسوت مربی  و‌معلمی که آشکارا به نکات فنی و ارتقا دانش و‌معلومات علمی اهتمام‌دارد با دید وسیع تر به قضایا می نگرد.
در این‌روزها که برخی از مدیران باشگاهی و مربیان‌ در صدد هیاهو و جنجال آفرینی هستند و مسابقه تیمها برای صدور بیانیه بیداد می کند، او با شجاعت به صحنه آمد و فارغ از تمایلات‌جناحی ،رنگی و نان قرض دادنهای‌رایج به بیان حقایق پرداخت.
او به صراحت گفت‌:تیمها به جای متهم کردن این و آن و تاختن به حریفان در مسیر علمی شدن،قوی شدن و کارآمدی گام بردارند.
اگر منظور  آنها از تیم‌خاص پرسپولیس است به عنوان‌یک استقلالی می گویم که آنها‌یکی از فنی ترین‌تیمهای کشور هستند که نمایش آنها را در جام آسیایی و دیدار با نساجی دیدیم.
تیم خاص را‌باید فنی ببرید نه با حاشیه سازی!
ابن حرفها فریب دادن‌مردم‌و سرپوش گذاشتن بر روز ضعف ها است و...
کاش دیگر مربیان و کارشناسان هم با این‌دید وسیع و با تحلیل درست فوتبال به صحنه‌بیایند و به بیان واقعیات بپردازند.
به عنوان یک عضو کوچک از خانواده بزرگ مطبوعات با این قسمت از صحبت های قربانی موافقم که باید قوی شد و با اصول‌علمی فوتبال باشگاهی را پیش برد نه با‌هیاهو‌.
قربانی به درستی‌گفت:رقبای آسیایی با ماشین فراری و با سرعت در حال پیشرفت هستند و ما در دور باطل سیر می کنیم.
سال گذشته اغلب تیمهایی که از کورس قهرمانی دور ماندند از عواقب ویروس کرونا گفتند و به هر دلیل در پی ایجاد‌خلل در روند برگزاری مسابقات بودند.
امسال هم  برخی از برنامه ریزی خاص سخن‌می گویند‌، طیف دیگری با‌ هیاهو در کنار زمین‌ به داور می تازند.
عده ای هم  صدور بیانیه بر علبه سازمان لیگ‌ و تیمهای رقیب‌به دنبال ایجاد مرافعه و‌چالش در گستره فوتبال هستند.
از مجموعه این اقدامات‌ مقابله گرایانه و بیانیه های تکراری  نمی توان‌راه نجاتی بافت و به آینده امیدوار بود.
تیمهای باشگاهی باید به‌امور فنی و نظم در تمرینات و موضوعات‌ مهمی از جمله آنالیز ،ریکاوری،بدنسازی و تغذیه  توجه کنند و از حواشی بی نتیجه‌  بپرهیزند.
نویسنده: احمد میرزاییان