دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

صالحی: مظاهری پرونده محرویتی ندارد

رئیس کمیته استیناف گفت: دو پرونده در خصوص مظاهری به کمیته استیناف ارجاع شده بود که پس از بررسی اقدامات لازم صورت گرفته و این دروازبان هیچ پرونده محرومیتی نزد این کمیته ندارد.

رئیس کمیته استیناف گفت: دو پرونده در خصوص مظاهری به کمیته استیناف ارجاع شده بود که پس از بررسی اقدامات لازم صورت گرفته و این دروازبان هیچ پرونده محرومیتی نزد این کمیته ندارد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی، علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف گفت: محمدرشید مظاهری دو پرونده نزد کمیته تعیین وضعیت داشته است که یک مورد در خصوص مطالبه حق الزحمه این بازیکن از باشگاه تراکتور بوده و حکم به نفع این دروازبان صادر می شود و در کمیته استیناف نیز این حکم تایید می شود.
وی گفت: یک پرونده در خصوص ادعای باشگاه تراکتور مبنی بر اینکه فسخ قرارداد از طرف رشید مظاهری غیرموجه بوده است که مطالبه غرامت می کند، توسط کمیته تعیین وضعیت این فسخ موجه اعلام می شود و پس از اعتراض از سوی باشگاه تراکتور ، در کمیته استیناف بررسی های لازم انجام و در نهایت حکم کمیته تعیین وضعیت تایید می شود. در واقع فسخ رشید مظاهری موجه تلقی شد و این دروازبان هیچ پرونده محرومیتی در نزد کمیته استیناف ندارد.