دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

آموزش چلنج در کشتی

چلنج در کشتی چیست و چگونه آموزش داده می شود؟ کمیسیون داوران فدراسیون کشتی در این باره توضیحات جالبی داده است.

تعریف چلنج: امکان اعتراض و به چالش کشیدن رای تیم داوری که از طرف کشتی گیر به مربی او داده شده است.

نحوه درخواست چلنج: برگزار کنندگان مسابقات معمولا شئی مناسب به رنگ های آبی و قرمز در اختیار مربیان قرار میدهند. مربی هر گاه به رای اتخاذ شده توسط تیم داوری اعتراض داشته باشد، مجاز است با پرتاب آن بر روی تشک، مخالف خود را اعلام کند. (برخی از برگزار کنندگان از وسایل الکترونیکی برای این منظور استفاده می کنند)

 مربی با پرتاب شیء مخصوص یا فشار دادن دگمه وسیله الکترونیکی که در اختیار دارد، در یک بازه زمانی حداکثر 5 ثانیه می تواند تقاضای بازبینی صحنه مورد نظر را داشته باشد.

این بازه زمانی از لحظه به رسمیت یافتن رای تیم داوری آغاز می شود. (رای تیم داوری اغلب بر روی اسکوربورد ثبت می شود و گاها به عنوان مثال، رای سفید تیم داوری بر روی اسکوربورد ثبت نمی شود)

تقاضای چلنج باید توسط مربی از همان جایی که برای استقرار او در نظر گرفته شده است انجام شود. (مربی اجازه ندارد هنگام تقاضای چلنج روی تشک بیاید، یا بطرف میز رئیس تشک برود)

زمان قطع کشتی: پرتاب شئ چلنج بر روی تشک نمیتواند علت قطع  آنی مسابقه باشد، قطع کشتی فقط با دستور رئیس تشک و زمانی که کشتی در حالت سکون و غیر بحرانی است  امتیاز به حریفش جریمه هم می شود.