دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

تشڪر قاسمی از بنا و سوریان

مرتضی قاسمی برادر محسن قاسمی است؛ قهرمان آسیایی کشتی فرنگی که چند ماهیست در بیمارستان به سر می برد. خبرگزاری البرز ورزشی برای پیگری روند بهبودی محسن با برادر قاسمی صحبت کردیم که می خوانید.

در اول باید از محبت و پیگیری ها و ڪمڪ های محمد بنا و حمید سوریان تشڪر ڪن.م
دوم زمانی ڪه محسن در بیمارستان لاله بستری بود خیلی ها قول ڪمڪ دادند مثل صندوق حمایت از قهرمانان و با فدراسیون پزشڪی ولی تا این ساعت هیج خبری از تنها نشده ما هم دیگر نمی توانستیم در اون بیمارستان می ماندیم چون هزینه اون بیمارستان برای ما دیگر امڪان پذیر نبود ما هرجه داشتیم اونجا بابت مداوای محسن پرداخت ڪردیم ڪه حدود ۴۰۰ ملیون تومان می شد در ضمن رسیدگی عالی بود چرا ڪه محسن درصد ڪمی از ڪما در همان بیمارستان بیرون آمد ڪه همه ما را امیدوار به برگشت ڪامل محسن کرد. حالا هم با ڪمڪ حمید سوریان به بیمارستان دولتی طالقانی آمدیم. خدا را شڪر اینجا هم با سفارش هایی ڪه شده مداوای محسن در حال پیگیری است ..و خدا را شڪر ڪه روند بهبودی ادامه دارد. درسته ڪه محسن با تنفس مصنوعی دارد از ڪمای عمیق خارج شده ولی در حال حاضر در ڪمای نیمه عمیق به سر می برد..هوشیاری زیادی ندارد اما صحبت ها را متوجه می شود.
و گاهی وقت ها می بیند.
بطور مثال روز شنبه وقتی حمید سوریان دو باره آمد و محسن واڪنش نشان داد چرا ڪه محسن با سوریان ۱۲ سال در اردوهای تیم ملی ڪنار هم بودند.و خاطرات زیادی با هم دارند در ضمن باید عرض ڪنم ڪه این بار سوم بود سوریان به بیمارستان آمده و پیگر مداوای محسن است.
در آخر از تمامی مردم می خواهم برای بهبودی ڪامل محسن قاسمی دعا ڪنند.