دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

فوتبال غرق در حاشیه و مساله؟

فوتبال یک صنعت است و ورزشی درآمد ساز، این بخش در همه جای دنیا اصولی و اقتصادی عمل می کند و برنامه ریزان با دقت و از سر مسوولیت به آن می پردازند ولی در کشور ما بار اصلی بر دوش دولت است و نطارت دقیقی هم صورت نمی گیرد.

فوتبال یک صنعت است و ورزشی درآمد ساز، این بخش در همه جای دنیا اصولی و اقتصادی عمل می کند و بر نامه ریزان با دقت و از سر مسوولیت به آن می پردازند ولی در کشور ما بار اصلی بر دوش دولت است و نظارت دقیقی هم صورت نمی گیرد نمونه زیادند و این فراوانی نیازمند بررسی های مسوولان است اینکه در باشگاه های ما چقدر از قبل ابن صنعت لفت و لیس می شود اطهر من الشمس است و بارها در رسانه ها و فصای مجازی به ان پرداخته شد و‌کک کسی هم نگزید اما بحث امروز ما کاهش دلارهای بی زبانی است که در فیفا بوده و دخل و خرج هابی که دود از کله ادمها می پراند ؛همیشه به خود می گوییم این گروه می روند و ان گروه می ایند و فرجی حاصل می شود ولی انگار به قول معروف اب از سر چشمه گل آلود است و پولشویی و فساد دیگر شاخ و دم ندارد؛واقعا از این بد تر نمی شود و ما مانده ایم ورزش مملکت از جمله فوتبال با اینهمه مساله چگونه سر پا ایستاده است هر چند فوتبالی را نداریم که به ازای میلیاردها تو مان و دلار هزینه از پس کشور های میکروسکومی منطقه بر نمی اید،می دانیم درست شدن این اوصاع بلبشو ارزویی محال در شرایط موجود است ولی کاش درب ان را ببندند و سال صفر فوتبالی اعاز کنند؛ساختمان این فوتبال را باید بکوبند و از نو بسازند چون تار و پودش را بد رشته اند.

نویسنده: رضا اسماعیلی