دوشنبه دوم خرداد ماه

فوتبال داخلی

خداداد جانشین باقری درتیم ملی شد

کریم باقری خرج خود را با تیم ملی جدا کرد. البته از او خواسته شد که چنین کند. با آنکه باقری دیگر در تیم ملی نیست، اما وی از عدم تسویه اش ناراحت است. با آنکه درسفر تیم ملی به کاندا باقری همراه نیست، اما قرار است به جای باقری، خداداد عزیزی به عنوان میهمان ویژه همراه تیم ملی باشد.والیبال

مربیان بادانش جلفا چشم انتظارند

والیبال آذربایجان شرقی در خواب غفلت به سر می برد و در این بین چه استعدادهای شایسته ای که در بوته فراموشی قرار می گیرد.