دوشنبه دهم آذر ماه

تنیس روی میز

تصمیمات مهم فدراسیون جهانی پینگ پنگ با حضور افشین بدیعی

افشین بدیعی در جلسه مهم هیئت رئیسه فدراسیون جهانی : مسابقات قهرمانی جهان از ۲۰۲۲ چهل تیمی می شود .