پنجشنبه چهاردهم اسفند ماه

پهلوانی و زورخانه ای

ورزش زورخانه ای در منازل انجام می شود

فدراسیون ورزشهای زورخانه ای با اجرای طرحی ورزشکارانش را به تمرین در خانه دعوت کرد.