دوشنبه سوم آذر ماه

تیروکمان

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از روز شنبه آغاز می شود

اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از روز شنبه در سایت آزادی آغاز خواهد شد.