پنجشنبه سی ام فروردین ماه
تمرین بچه های گیلان با سایه زدن!

صداقت کیش: خواهان بوکس بدون حب و بغض هستیم

رئیس کنونی فدراسیون بوکس فقط وعده می دهد و عملی در آن مشاهده نمی شود.

سیروس صداقت کیش قهرمان سابق مشتزنی ارتش های جهان که در سال 1978 در آلمان شرقی به عنوان نخستین ایرانی روی سکوی بین المللی ایستاد با بیان جمله فوق افزود: بارها با آقای حسین سوری رئیس فدارسیون بوکس گفت و گو کرده ایم اما نگاه ایشان معطوف به فقط استان سیستان و بلوچستان بود و توجهی به مشکلات سایر استان ها نداشت و این کم لطفی ها بیشترین ضربات را به بوکس استانی مانند گیلان زد که چهره های نام آوری در سطح آسیا و جهان تحویل ورزش بوکس کشور داده بود.

امروز فدراسیون بوکس از دادن سالی دو دستکش هم به استان ها ناتوان می نماید. متاسفانه بعد از آقای ناطق نوری افرادی که در فدراسیون بوکس قرار گرفته اند با ورزش استان ها فاصله دارند و شخصی را به سمت دبیر فدراسیون برگزیده اند که بویی از بوکس نبرده اند که بنابراین اعتقاد دارم که جامعه بوکس باید به آقای روح الله حسینی رای بدهد که از خانواده بوکس بو قهرمان این رشته است.

قهرمان سابق آسیا در سال 1355 درباره دلایل نزول بوکس در استانی که ده ها قهرمان قاره ای داشت گفت: آقای بابک بردبار رئیس هیئت استان ما از جنس ورزش است اما بوکس متعلق به پابرهنه های جامعه است. افرادی که دارای روح سلحشوری هستند ولی به لحاظ مادی تامین نیستند. بنابراین بوکس در استان ما با استعدادهایی که دارد همانند سربازانی می نمایندکه  فشنگ برای مبارزه جویی ندارد.

با دست خالی هم نمی شود با ورزشی مانند بوکس ره به جایی برد و شما به یاد ندارید که بوکسوری فقط با سایه زدن بدون دستکش و گلابی و به مرحله پیشرفت برسد.

انتظار داریم که در فدراسیون بوکس حب و بغض ها کنار گذاشته شود و رئیس جدید بتواند عدالت و انصاف را در این ورزش جاری سازد.

گفت وگو: حسن امام قلی