پنجشنبه سی ام فروردین ماه

بوکس در انتظار خانه تکانی

مجمع انتخاباتی دیماه ۱۴۰۰ فدراسیون بوکس ایران با شرایطی بسیار ویژه به پایان رسید  و رئیس اسبق فدراسیون بوکس مجددا در پست خود ابقا شد.

گذشته از فرآیند هر انتخاباتی که موضوعات و اشکالات بی شماری به آن وارد است اهالی بوکس قهرمانان ، مربیان، داوران و پیشکسوتان و خصوص رای دهندگان مثبت ماجرا به انتظار تغییرات و دگرگونی تحولی شایسته هستند که باید مبتنی بر شایسته سالاری و مشارکت آحاد بوکس کشور باشد کاری دشوار که رئیس فدراسیون منتخب امروز در راند اول یعنی چهار سال گذشته در آن کارنامه موثر و کار آمدی حداقل در چیدمان مدیریتی  فدراسیون از خود بجای نگذاشت لذا سطح انتطار و آستانه خواستگاه بوکس ایران از او به شدت فزونی یافته نیز در مسیر چهار سالی آتی نیازمند یک خانه تکانی و ایجاد بستری منطقی اصولی و کاربردی است حال تا چه حد و میزان بتواند در این راستا گام برداشته و اهداف بجا مانده بوکس را محقق ساز دیگر در قضاوت آینده این رشته با عملکرد او هویدا خواهد شد.

نویسنده: سیدمسعود مصطفوی