جمعه هفتم مهر ماه

رغبتی و معاونت ورزش قهرمانی

تغییراتی که دکتر سجادی دیروز در معاونت ها و برخی دیگر از بخش ها انجام داد باید خیلی وقت پیش صورت می گرفت اما جلو ضرر را از هرجا بگیری منفعت است.

به گزارش پایگاه خبری البرز وزرشی: ورود علی رغبتی به حوزه معاونت ورزش قهرمانی که بواقع از گنجینه های وزارت ورزش محسوب می شود و تغییر رئیس شرکت توسعه و همچنین معاونت پارلمانی بیانگر رویکرد مثبت و رو به جلو در وزارت ورزش است اما کافی نیست و این تغییرات تا حضور ورزشی ها و کارشناسان کاربلد باید ادامه یابد .
با حکم حمید سجادی، سرپرست جدید شرکت توسعه و نگهداری و چند معاون وزرات ورزش و جوانان مشخص شد.
با حکم سیدحمید سجادی، مهیار عسگریان به عنوان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری منصوب شد.