سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

دوست گرامی و همکار محترم

جناب آقای جهانگرد باکمال تاسف و تاثر درگذشت والده مکرمه را تسلیت گفته.

غفران الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان را از خداوند منان مسالت داریم.

هوشنگ اسماعیلی و خانواده از لندن – رضا اسماعیلی و خانواده