سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

عیادت از ناصر عظیمی در بیمارستان

دیرپاترین پشکسوت ورزش کشور که زمانی از روزنامه نگاران ورزشی بود به دلیل برخی نارسایی داخلی بستری شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: حسین شهریاری سرپرست مدیرعاملی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به همراه فرجی مدیر حمایتی و واعظی مشاور رسانه‌ای این مجموعه با حضور در بیمارستان نیکان، ضمن عیادت و احوالپرسی از ناصر عظیمی پیشکسوت قدیمی ورزش کشور، جویای آخرین وضعیت جسمی وی شدند.

عظیمی پیشکسوت ورزش و فوتبال ایران که نامش با باشگاه قدیمی شاهین گره خورده، ضمن تشکر از مدیران صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: حمایت از قدیمی‌های ورزش تنها به امور مالی منتهی نشده و ریش سفیدان ورزش نیاز به رسیدگی روحی و روانی هم دارند.

پیشکسوت قدیمی ورزش که به دلیل بیماری در بیمارستان چند روزی است بستری شده، همچنین خواستار بهتر شدن وضعیت زندگی این قشر از جامعه ورزش شد.