دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
یک عکس – یک نگاه

همه در انتظار انتخابات هیات تهران

ساعتی دیگر انتخابات رئیس هیات فوتبال تهران در محل آکادمی ملی المپیک آغاز می شود.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: کاندیدا ها یکی پس از دیگری به سالن فارسی به این مجموعه وارد می شوند، خبرنگاران و نمایندگان جراید بی صبرانه منتظر آغاز و پایان رای گیری هستند.

اینکه چه کسی رئیس پرجمعیت ترین استان کشور می شود، نمی دانیم فقط امیدواری انتخابی شایسته صورت بگیرد. فوتبال تهران نیمی از فوتبال کشور است.

عکس: محمود شهباز