چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

روزنامه شوت- 10شهریور 99

روزنامه شوت چاپ دهم مردادماه 99 منتشر شد.

صفحه اول: 01 صفحه دوم: 02 صفحه هفتم: 07 صفحه هشتم: 08