شنبه پنجم خرداد ماه

بی توجهی به خبرنگاران!

به‌بهانه اجرای پروتکل های بهداشتی از حضور بسیاری از خبرنگاران‌و نمایندگان‌رسانه های گروهی در دو دیدار حذفی جلوگیری به عمل آمد، اما در کمال تاسف دیدیم‌که تعداد کثیری از افراد غیر مسئول، جایگاه خبرنگاران‌را در دیدار شهرآورد تهران و فینال‌حذفی در مشهد اشغال کرده بودند!

این تضاد در گفتار و عمل با روح ورزش منافات دارد. پسندیده نیست نمایندگان‌رسانه ها در دفتر نشریه وخبرگزاریها و از راه دور مسابقات و حواشی آن را تعقیب کنند ،اما افراد غیر مسئول و از ما بهتران در کنار زمین جولان بدهند و عکس یادگاری بگیرند. جایگاه خبرنگاران و سکوها هم در دیدار فینال اشغال و تعداد کثیری وارد ورزشگاه‌شده بودند. به‌هر حال بار دیگر با خبرنگاران مانند غریبه ها رفتار شد. عجیب آنکه اسکوچیچ و هاشمیان به عنوان مربیان تیم ملی در مکانی نامناسب دیدار فینال را تماشا کردندو جایگاه vip توسط برخی افراد آشغال شده بود. جای شکرش باقی است که مسابقات فوتبال پایان یافت و مدتها شاهد این بی مهری ها و کم لطفی ها نسبت به خبرنگاران و عکاسان نخواهیم بود!