شنبه پنجم خرداد ماه

انصاری: پیکان و هورسان باید بازی کنند

تیم های هورسان و پیکان باید روز چهارشنبه مسابقات خود را برگزار کند.

نادر انصاری دبیر سازمان لیگ والیبال گفت: با توجه به دستورالمعل فدراسیون جهانی و آیین نامه داخلی سازمان لیگ تیمی که 9 بازیکن سالم داشته باشد باید در مسابقات حضور پیدا کند، لذا تیم هورسان در لیست 22 نفره خود 9 بازیکن سالم و یازده بازیکن کرونایی دارد و پیکان هم فقط سه کرونایی دارد و متعاقب این شیوه نامه حضور آنها در هفته نخست لیگ برتر ضروری است. اگر قرار باشد هر تیمی با این بهانه یا دلیل از انجام مسابقات سر باز زند، دیگر نمی شود لیگ را انجام داد. انصاری درباره خبرنگاران هم گفت: تعداد معدودی از خبرنگاران با کارت وزارت ورزش اجاره ورود به سالن ها را دارند.