چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

انتخابات فدراسیون های پیش رو

انتخابات چند فدراسیون ورزشی را در پیش داریم، یکی از آنها فدراسیون دوومیدانی است که این روزها در هر مسابقه ای رج و ردیف می شوند.

دوومیدانی مادر ورزشهاست و با داشتن 44 ماده پر مدال ترین ورزش جهان است، اما ما هرگز طول تاریخ به این ورزش آنگونه که شایسته بود و هست به آن توجه نکرده ایم، روزگاری چند مرد و مربی عاشق مثل زنده یاد احد برنجی از دل کوچه و زمین های خاکی فوتبالزده استعدادهایی را کشف می کردند و ستاره تحویل می دادند و نیز معدودی از روسای فدراسیونها که با تفکر خدمت آستین بالا زده بودند، در سایر موارد درگیر امور روز مره بوده و سال به سال دریغ از پارسال هم شده است تا جایی که اکنون فقط می خواهیم انتخاباتی را برگزار کنیم، بدیهی است که بعضی از کاندیداها جسته و گریخته از حمایت وزارت ورزش برخوردار باشند و معدودی هم مستقل و متکی به نفس به میدان می آیند، اما وزارت ورزش و رای دهندگان باید بداند فردی که به کرسی ریاست فدراسیون برگزیده می شود، باید برنامه محور و جاذب از نظر کسب درآمد و منابع مالی باشد، نه مانند آقایانی از کارمندان وزارتخانه که بتازگی ریاست فدراسیونی را بر عهده گرفته اند از کمبود بودجه ناله می کنند، رئیس فدراسیونی که نتواند پول در بیاورد و مصرف کننده صرف باشد به درد ورزش ما نمی خورد. مجلس و فساد فوتبال  width= تا آخرین لحظه پای قضیه پرونده ویلموتس خواهیم ایستاد، - احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس گفته است و ما نیز به عنوان یک رسانه مرتبط با ورزش این خواسته را داریم که از هر کانالی که مراجع ذیصلاح می دانند، از دستگاه های نظارتی امنیتی گرفته یا نهادهای ورزشی به جد وارد قضایا شوند و اجازه ندهند ورزش ما آلت دست عده ای سودجو و فرصت شود. فوتبال و ورزش ما دیگر کشش اینهمه ناروایی ها را ندارد، بارها نوشته ایم و باز هم می نویسیم، فوتبال فقط در فضای سالم رشد خواهم کرد و این فوتبال از پایه و کانونها گرفته تا سطح کلان نیازمند بازنگری و تصفیه اساسی است تا از شر دست های ناپاک رهایی پیدا کند.