چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

خاطره از سه ساله های فوتبال در دهه 60

روزگاری بازیکنان فوتبال با سال چهارم دبیرستان که میرسیدند برنامه ریزی خاصی برای دیپلم گرفتن خود داشتند، در آن دوران افراد حق داشتند سه سال در کلاس چهارم دبیرستان بمانند وبعد از سه سال مردودی مجبور بودند به خدمت سربازی بروند.

این شرایط برای کسانی بود که قبل از آن سابقه مردودی نداشتند. مثلا فوتبالیستی متولد سال 1342 بود ودر سال 1360 باید دبپلم میگرفت .این فوتبالیست اگر دیپلمش را میگرفت در شرایط جنگی آن دوران باید به خدمت می رفت اما فقط ترس از خدمت نبود که فوتبالیست های آن دوران فوتبالیست هایی غیور تر نسبت به امروزی ها بودند بلکه آنها میخواستند فوتبال خود را ادامه دهند بنا بر این درس های خود را به گونه ای تنطیم میکردند که مردود شوند. آنها در سال 61 باز هم برای کلاس چهارم برنامه ریزی کرده وبار دیگر مردود می شدند ...آنها سال 62 هم ثبت نام کرده ویک بار دیگر مردود میشدند تا بعد از سه سال مردودی به نام مدرک دیپلم ردی دیرتر از دیگران به خدمت بروند .یعنی فوتبالیستی که باید سال 60 به خدمت می رفته است در سال 63 با سلام وصلوات به خدمت میرفت وچون دیپلم ردی هم بود کار یک دیپلمه فعال را از او نمیخواستند واو هم با حدود 2سال که بخش عمده اش در تیم های نظامی بود کارش را تمام میکرد .به همین علت بود که بچه دهه شصتی ها بدون این که دانشگاه بروند در سن 24 سالگی وهمین سن وسال خدمتشان تازه تمام می شد. شما ببینید. 1- فرشاد پیوس در 24سالگی خدمتش در نیروی هوایی تمام شد. 2- بیژن طاهری در 24سالگی خدمتش در نیروی هوایی تمام شد. 3- شاهرخ بیانی در 24سالگی خدمتش در ژاندارمری تمام شد. 4- شاهین بیانی در 23سالگی خدمتش در ژاندارمری تمام شد. *این نمونه فوتبالیست هایی بود که برای فرار از خدمت یا دور نشدن از فوتبال ایران، رفتن خود به خدمت سربازی را سالها به تاخیر می انداختند تا یا جنگ تمام شود ویا قوانین عوض شود .درست مثل امروزی ها که در اپیدمی چند سال قبل معلون شد جماعتی بسیار از آنها با تقلب ، به سندسازی در باره خدمت سربازی خود پرداخته اند ...این مساله هم تنها یادی بود از آن دورانی که فقط روایتش کردیم و بس.