چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

انتقاد مهدی کیا از وضعیت پرسپولیس

مهدی مهدوی کیا اسطوره باشگاه پرسپولیس از شرایط کنونی تیم و باشگاه پرسپولیس دست به انتقاد برده و آینده را برای این تیم مطلوب نمی بیند.

مهدوی کیا می گوید: شرایط کنونی باشگاه به دورانی بر می گردد که ما در تیم پرسپولیس عضویت داشتیم. مدیریت وقت به گونه ای با سرنوشت باشگاه بازی کرد که به سود باشگاه نبود. اثرات آن رفتارها چند سال بعد دیده شد که هنوز پیامد آن از چهره پرسپولیس پاک نشده است. مدیریت فعلی هم متاسفانه همان مسیر گذشته را طی می کند. نوع برخوردها، نوع رفتارها، نوع پرداختی ها، نوع یارگیری ها، نوع برخورد با سرمربی تیم، حکایت از آن دارد که پرسپولیس با مدیریت فعلی، همان مسیر مدیریت دوران ما را طی می کند. مهدی کیا می افزاید: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که بازیکنانی به پرسپولیس راه پیدا می کنند که در برابر اعتبار این باشگاه کوچک هستند. طبیعی است برای تیم پرسپولیس در آینده نزدیک مشکلات بزرگی فراهم خواهد شد برخی از بازیکنان فعلی در آن حد و اندازه نیستند که بار پرسپولیس را به مقصد برسانند.