چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

شهرخودرو در آسیا تنهاست؟

فوتبال خراسان پس از فروپاشی تیمهای باسابقه که روزگاری قطب بزرگ فوتبال کشوربودند این روزها درحالی تنها نماینده خودشهرخودرورا به مسابقات باشگاههای آسیا گسیل داشته است که این تیم با تمام سرمایه های مالی وفنی وبازبکنان ریزودرشت خود با قبول دو شکست درآسیا زمین گیرشده است.

مشکلات فنی این تیم ازروزی شروع شد که جدایی یحیی گل محمدی ازبدنه شهرخودرو علنا ودرتمام سطوح به چشم آمدبگونه ای که مالک دست ودل بازباشگاه علیرغم اینکه تیم دچاربحران فنی شده بودبا تمام قوا پای کارماند بلکه بتواند تیم را سرپا نگهدارداما مشکلات فنی شهرخودرو اجازه نتیجه گیری را به مالک نداد ووقتی درکوران لیگ برتر باشگاههای کشور شهرخودرو به دلیل ضعف فنی ازجمع بالا نشینان لیگ جداشد مشکلات بیشترازگذشته این تیم وباشگاه را دچاربحران بیشتری کرد به گونه ای که جذب سرمربیان کم تجربه هم نتوانست دردی را دوا کند وبا ناکامی درلیگ برتر درحالی راهی باشگاههای آسیا شد که ازداشتن یک سرمربی کارکشته محروم بود . بازیکنان با تجربه وجوان شهرخودرو اگرچه فصل دشواری را درلیگ برتر سپری کرده بودند ولی درنهایت پای کارماندند تا فصل را با حضوردرلیگ آسیا به پایان ببرنداما ارایه بازیهای ضعیف وقبول دوشکست درآسیا نه تتها درقدوقواره فوتبال کشورظاهرنشدند بلکه با مشکلات فنی وفقربازیکنان آماده وحرفه ای وخارجی درحالی درباشگاههای اسیا زمین گیرشدند که بسیارتنها هستند ونیاز به حمایت فنی دارند تا ازفوتبال خراسان که روزگاری قطب بزرگ فوتبال کشور بود دفاع کنند؟ نویسنده: محمد مهدی زاده- مشهد