چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

فدراسیون های کرونایی!

از گوشه و کنار شنیده ایم که برخی از فدراسیون ها نیز به شدت درگیر ویروس کرونا شده اند.

بر اساس اخبار در گوشی که به ما رسیده است، فدراسیون ورزش های همگانی با هفت کرونایی در صدر قرار دارد، حالا تا چه حد این شنیده ها واقعیت دارد نمی دانیم ولی امیدواریم شر این میکروب عجیب و غریب از سر دنیا و عالمیان کنده شده و جامعه ورزش هم بتوانند مانند تمامی جوامع در آرامش خیال حرکت کنند. فدراسیونی که نتواند اعضای تشکیلات خود را کنترل کند، وای بر احوال ورزشکارانش!