دوشنبه بیست و نهم دی ماه

فرهاد ششمین ایرانی شاغل در لیگ قطر

فرهاد قائمی ششمین بازیکن ایرانی شاغل در لیگ قطر استريال قائمی در حالی قرارداد خود را به طور رسمی با الریان به ثبت رسانده است.

پیش از این، مهدی پرستاری در سال های 2004 - 2002 امیر پرستاری از 2004 تاکنون در تیم الوکره بازی کرده بودند. امیر پرستاری که پاسور است حتی کاندیدای پاسوری تیم ملی قطر هم شده بود. محمد رسولی و صابر کاظمی هم در سال 2018 در العربی قطر توپ زده بودند و این در حالی است که امیرحسین منظمی ملی پوش سابق هم دو ماهیی در لیگ قطر بازی کرده بود. قطریها به ویژه برای کاپ امیر بسیاری از بازیکنان مطرح را به این کشور باز می کنند و امسال هم روزیر قطر پاسور معروف و سابق تیم ملی را در تیم الریان بازی می کند.