شنبه چهارم بهمن ماه

استاد ارجمند جناب ناصرخان ابراهیمی

با یک دنیا تالم و تاثر مصیبت فقدان همسر محترمه را به جنابعالی تسلیت گفته و از خداوند منان غفران الهی بر آن تازه درگذشته و برای بازماندگان شکیبایی آرزومندیم. حاج رضا اسماعیلی، حاج احمد دباغ، اکبر عزیزی، جمشید حمیدی و حامد قاسمی عارف