شنبه چهارم بهمن ماه

آخرین خبر از پرونده توهین به مجید ترکان

بدنبال بی حرمتی به بزرگ مرد کشتی ایران مجید ترکان که با غضب و بازخواست وسیع جامعه ورزشی به خصوص اهالی کشتی مازندران و کشور روبرو شده است، مسئولان و پلیس فتا استان به جد پیگیر این قضیه شدند.که مدیر همان گروه تلگرامی به پلیس فتا رجوع کرد و اطلاعات و حقایقی تلخ از تعدادی اشخاص که سیما و رخساره حقیقی ورزشی، اخلاقی، مالی و... آنها در اجتماع برای همه مشخص است را بر حسب فرجاد به صورت مکتوب به مسئول پرونده ارائه داد.   در این راستا روز گذشته باخبر شدیم حکم جلب یکی از مظنونین این پرونده صادر شد. قطعا با دستگیری این متهم، پرونده وارد فازی تازه خواهد شد و ماهیت و حقیقت های پوشیده این رفتار حسد ورزانه و ایضا افراد وابسته که متاسفانه در میان آنها قهرمانان بزرگی نیز وجود دارند برای جامعه کشتی نمایان می شود.