شنبه چهارم بهمن ماه

قیاس نامجو مطلق و ارسلان مطهری، تفاوت از زمین تا آسمان است

بازیکنی بزرگ تلقی می شود که خارج از مستطیل سبز ویژگی ومنش بزرگی را همراه داشته باشد.

حرفهای چند روز پیش ارسلان مطهری که علیه نامجو مطلق بر زبان آورد خوشایند نبود زیرا حرمتها حفظ نشد، خیلی زود پرده بر افتاد ودر این میان مطهری بازنده بزرگ است. مطهری در حالی که استقلال درشرایط مسابقه قرار داشت، بر نامجو تاخت. ای کاش ارسلان می دانست که همین نامجو در بدترین شرایط وبدون چشم داشت مالی مسئولیت تیم را پذیرفت که امثال ارسلان پیش می آمد هرگز وهرگز تن به مسئولیت نمی داد. نامجو خود را فدای استقلال کرد و این از خود گذشتگی جای سپاس دارد، اما مطهری تعریفی از سپاسگزاری نداشت. نامجو البته متانت را به خرج داد ودر پاسخ مطهری گفت، اگر ارسلان مرا نبخشد در عوض من اورا می بخشم.و این همان گذشت وبزرگی است که از یک ورزشکار واقعی انتظار داریم. اگر ارسلان به این مفاهیم دست پیدا می کرد حتما درروزگاری نه چندان دور که در برنامه تلویزیونی لیگ برتر شرکت کرده بود دربرابر نام هایی که برای تشکر از آنها قطار کرده بود نامی از رضا مرتضی زاده مربی سازنده که در راه رشد وی سالیان زحمت کشید بر زبان جاری می ساخت. ارسلان که خود را در فوتبال بزرگ می بیند، باید از رفتار بزرگتر ها درس بیاموزد و نباید با یک غوره دچار سردی شود. تفاوت نامجو با ارسلان را بایداز زاویه زمین تا آسمان جست و جو کرد. //اکبر عزیزی