سه شنبه هفتم بهمن ماه

نقش مشاوران در باشگاه های بزرگ

یک بار دیگر بحث مدیریت در ورزش کشور به ویژه دو باشگاه معتبر فوتبال داغ شده است اینکه اداره پرسپولیس و استقلال نیازمند افرادی پخته و ورزیده است.

مصاحبه احمد سعادتمند بعد از حذف استقلال از جام قهرمانان قاره ها بسیار عجیب و ناباورانه بود، ما وی را مردی آرام و مدیری اهل تامل می پنداشتیم اما گفت و گوی افشانگرانه او درباره قلیان و تنباکوی و سایر قضایای تیم استقلال خیلی ها را بر آشفت که چگونه مدیری نتوانست علاج واقعه قبل از وقوع بکند تا ناچار نشود اصرار داخلی یک باشگاه پر طرفدار را در انزار عمومی افشا کند. مدیران با تجربه به طور معمول بار همه ناکامی ها را اگر به دوش نگیرند حداقل عذر خواهی می کنند آن هم مدیرانی که با مخاطبان زیادی مواجه اند و اگر پخته عمل نکنند به قول معرف ممکن است یک شهر را بهم بریزند. طی چند ماه اخیر که سعادتمند که مدیر عامل باشگاه استقلال شد همواره به این اندیشیده ایم که مشاوران ایشان چه کسانی بودند که صلاح و مصلحت مدیر و باشگاه بزرگی چون استقلال را در نظر نگرفته بودند. به روی آنچه امروز استقلال به آن نیاز دارد داشتن آرامش و تصمیم گیری در صداقت است. طی دوسه دهه اخیر خیلی ها تلاش کرده بودند استقلال و پرسپولیس را از گردونه ی ورزش کشور دور سازند اما ترفند های آنها تاثیر گذار نشد چرا که مردم پشتوانه و پشتیبان این دو باشگاه بودند و امروز هم اگر شفافیت باشد به چنین نیروهای مهمی را کنار خود حس خواهند کرد پس آگاهانه عمل کنید و درست و دلسوزانه حرف بزنیم تا فردا در زمره ی افراد نباشیم که تیشه به ریشه ی استقلال زدند در این بین اما وزارت ورزش مدیران ریز و درشت خود را مامور فدراسیون ها و باشگاه ها می کند در این گونه موارد نباید خودش را کنار بکشد چون پاسخگوی اصلی ورزش در تمام شوون وزارت ورزش است.