یکشنبه پنجم بهمن ماه

عربستان و تیری در تاریکی

عربستانی ها همچنان تلاش می کنند تا پیروزی تاریخی و درخشان پرسپولیس ایران را در برابر تیم چند صد میلیاردی النصر را کمرنگ کنند و در این رهگذر از هیچ خدعه ای فروگذار نمی شوند اما...

شیطنت های سعودی ها  پایان ندارد. درد شکست النصر مقابل پرسپولیس همچنان عربها را آزار می دهد. اکنون که دلارهای نفتی مقابل غیرت ایرانی بر باد رفته، جهت وارد اوردن ضربه به فوتبال ایران و پرسپولیس از هیچ شیطنتی دریغ نمی کند.بحث قراردادهای بازیکنان جدید مطرح شده است.طبیعی است که این شیطنت هم به مانند تیری در تاریکی عربستانی ها است. ما که فکر می کنیم اگر کنفدراسیون آسیا مستقل  باشد قطعا این بار هم به مانند بازی رو در رو بازنده خواهند شد. زمانی که بحث بازیهای لیگ اسیا مطرح است، اگر قراردادهای جدید یاران پرسپولیس از طریق بی قانونی به ثبت رسیده باشد،اولین نهادی که با آن برخورد خواهد داشت فدراسیون فوتبال است. لذا عبور از این کانال به منزله صاف و پاک بودن قراردادها است.به عبارت دیگر  از نگاه ما هیچ بی قانونی صورت نگرفته است، اما سعودی ها با دریافت اطلاعاتی  غلط چه داخلی و یا خارجی تیری را در تاریکی رها کرده اند تا آبروی ریخته شده را به نوعی جمع آوری کنند. اصولا سعودی ها در تمام زمینه اینگونه ترفندها را همراه دارند. هر گاه که در مسایل رو در رو با کمبود مواجه می شوند به جاده خاکی می زنند تا شاید به نتایجی دست یابند. قطعا این شکست نه تنها آنها رابه خفت خواهد رساند،بلکه اسباب ناراحتی برخی ها خواهد شد که صعود پرسپولیس به فینال لیگ آسیا را باور ندارند.