شنبه چهارم بهمن ماه
یادگار ماندگار...

ستارگان چهارصد دستگاه

زمین های خاکی در گذشته باعث رشد و کشف استعداد خیلی از بزرگان فوتبال ایران بوده است. چند نفر از دوستان همسن و سال حدود سال 1332 که در محله چهارصد دستگاه زندگی می کردند تصمیم می گیرند علاوه بر تحصیل ، ورزش هم کرده باشند.

زمین های خاکی در گذشته باعث رشد و کشف استعداد خیلی از بزرگان فوتبال ایران بوده است. چند نفر از دوستان همسن و سال حدود سال 1332 که در محله چهارصد دستگاه زندگی می کردند تصمیم می گیرند علاوه بر تحصیل ، تحصیل هم کرده باشند.

 

به همین خاطر دور هم جمع مس شوند و زمین متروکی را پیدا می کنند و با زحمت بسیار آن را صاف می کنند تا آماده بازی فوتبال شود در این راستا جوانان محله مشقت زیادی را متحمل می شوند. در سالهای 1334 و 1335 تیم محله چهارصد دستگاه به قدری قوی شده بود که هر تیمی مقابل آنان قرار می گرفت شکست می خورد همان گونه که علاقمندان به فوتبال به یاد دارند محله چهارصد دستگاه تابحال بازیکنان زیادی را به تیم ملی ایران فرستاده است بزرگانی که در زمان بازیگری و کسوت مربی قهرمانی و افتخارات زیادی را برای میهن عزیزمان به ارمغان آورده اند.

 

عکسی که ملاحظه می کنید بسیار جالب و زیر خاکی است زیرا کاپی را نشان می دهد که در سال 1338 بخاطر فعالیت جوانان تیم محله چهارصد دستگاه نصیب بازیکنان این تیم شد بزرگانی که نامشان همواره در تاریخ فوتبال ایران ماندگار خواهد ماند اگرچه این بزرگان خواهد ماند اگرچه این بزرگان جام های زیادی را کسب کرده اند اما این اولین جامی بود که در محله چهارصد دستگاه بدان دست یافته اند و از این حیث برای آنان بسیار با ارزش است و هیچکدام آن را از یاد نمی برند.

 

نفرات ایستاده از راست به چپ: ایرج میرزا خانی، شناخته نشد، فرامرز خللی، منوچهر حبیبی و بهمن ملاح نیا

نشسته از راست به چپ: پرویز الله قلی، اصغر شرفی، حسن حبیبی، محمود میری، زرین بال، فریبرز اسماعیلی و ایرج قریب

 

نویسنده: حبیب رحیمی