پنجشنبه نهم بهمن ماه
رقابت های کشتی آزاد روسیه برگزار شد؛

قهرمانی اوگویف، کوراگلیف و سعداله یف

انتخابی های کشتی آزاد روسیه روزهای 25 تا 27 مهرماه برگزار شد که نفرات برتر مشخص شدند.

انتخابی های کشتی آزاد روسیه روزهای 25 تا 27 مهرماه  برگزار شد که نفرات برتر مشخص شدند.

 اسامی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- زائور اوگویف 2- عظمت توسکایف 3- احمد ادریس اف و مسلم سعداله یف 
61 کیلوگرم: 1- عباس گادجی ماگومدوف 2- رمضان فرزعلی اف 3- ابراگیم عبدالرحمن اف و ژارگال دامدینوف
65 کیلوگرم: 1- گادجی مراد رشیداف 2- احمد چاکایف 3- زاگیر شاخی اف و آلان گوگایف 
70 کیلوگرم: 1- چرمن والیف 2- داوید بایف 3- کوربان شیرایف و روسلان ژندایف
74 کیلوگرم: 1- رازامبک جمال اف 2- ختیگ سابولوف 3- تیمور بیژویف و زائوربک سیداکوف
79 کیلوگرم: 1- احمد عثمان اف 2- گادجی مراد علیخمایف 3- امان اله گادجی ماگومدوف و گادجی نبی اف
86 کیلوگرم: 1- دارن کوراگلیف 2- آرتور نایفونوف 3- ماگومد رمضان اف و آرسن علی موسی علی اف
92 کیلوگرم: 1- علیخان جبرائیلوف 2- ماگومد کوربانوف 3- باتیربک ساکولوف و آنزور اوریشف
97 کیلوگرم: 1- عبدالرشید سعداله یف 2- اصلان بک سوتیف 3- اصلان بک گازایف و اریک ژیویف 
125 کیلوگرم: 1- آلان خوگایف 2- شامیل شاریپوف 3- آنزور خیزریف و ویتالی گولویف