شنبه چهارم بهمن ماه
یادگار ماندگار ...

آقای فتیله پیچ ...

در بخش ثابت یادگار ماندگار این بار به سراغ مردان نام آور کشتی ایران رفته ایم مردانی که سه چهار دهه گذشته برای ورزش ایران افتخار آفریده اند.

در بخش ثابت یادگار ماندگار این بار به سراغ مردان نام آور کشتی ایران رفته ایم مردانی که سه چهار دهه گذشته برای ورزش ایران افتخار آفریده اند.


مسابقات کشتی قهرمانی آسیا سال 1367 در ژاپن از آن تاریخ بیش از سه دهه می گذرد اما نام هایی که در تصویر مشاهده می کنید چهره های ماندگار دنیای گوش شکسته اند که نظیر آنها کمتر دیده شده است. در واقع کشتی ایران چشمه ای جوشانی است که با دستان توانمند پیشینیان لایروبی شده است در عکس شادروان های علیرضا سلیمانی و شمس الدین سید عباسی ملقب به آقای فیتیله پیچ ، حسن محبی ، اسدالله محمدی و حاج آقا باستان دیده می شوند شاد و شادمان و با چنین روحیاتی به مصاف حریفان می شتافتند