سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

فوتبال در یکقدمی ورشکستگی

رونق کسب وکار در جامعه قابل لمس شده است.البته باز گشت به روزهای عادی طبق پروتکل ستاد کرونا دنبال می شود.

فوتبال هم می تواند مجددا فعال شود.تصمیم گیرندگان در امر فوتبال باید به جای تماشا وبه جای قرار گرفتن در پشت میز برای گذر زمان،به دنبال طرح وبرنامه وچاره رفته تا از ورشکستگی فوتبال جلوگیری شود.
سازمان لیگ که ابتکار برگزاری مسابقات را در اختیار دارد باید به سراغ ستاد کرونا رفته وطرح وبرنامه خودرا برای رونق مجدد فوتبال ارائه دهد.
فوتبال بخشی از جامعه است.رونق فوتبال برابر است با تزریق نشاط به جامعه.
فوتبال می تواند افسردگی را ازجامعه دور سازد.
فوتبال می تواند باعث رونق اقتصاد شود ،بنابراین باید طرح وبرنامه ای در حد رونق جامعه ارائه داد.اینکه منتظر فرمان ستاد کرونا باشیم چاره نیست.
سازمان لیگ باید به فکر فوتبال وبه فکر باشگاه ها باشد. طولانی شدن تعطیلات بی شک حکم به ورشکستگی باشگاه ها خواهد داد.برخی باشگاه ها با تکیه بر قدرت مالی اسپانسرها روپا هستند،اگر فوتبال نباشد اسپانسری وجود نخواهد داشت.اگر اسپانسر نباشد،باشگاهی دیده نخواهد شد.بنابراین تعطیلات طولانی صدمات بزرگی بر پیکر جامعه ورزشی وارد خواهد اوردکه جبران ناشدنی است البته در این راستا توجه به سلامتی مردم از شاخصه های اصلی و از ضروریات به شمار می آید، اما در کنار این اصل نباید همچنان تماشاگر بود. باید اهالی فن را دعوت کرد تا بصورت خرد جمعی طرحی را بکار گرفت که هم سلامتی مردم در ان گنجانده شود وهم شاهد بازگشت رونق در جامعه ورزش بود وهم فوتبال وباشگاه ها را از ورشکستگی نجات داد.