دوشنبه هشتم خرداد ماه

دادگان نمی تواند، رسول پناه می تواند

برای انتخاب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هر روز بر تعداد گزینه ها افزوده می شود، اما در مجموعه گزینه ها شانس دکتر دادگان بیش از دیگران بنظر می آمد.

اما درز یک خبر باعث شد تا شانس دادگان برای پست مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس کاهش یابد.
گفته شده است، دادگان هم به صف بازنشستگان پیوسته است، با توجه به این نکته اکنون شانس رسول پناه برای تکیه بر صندلی مدیریت باشگاه پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری شده است.