دوشنبه هشتم خرداد ماه

رفتن اسکوویچ و آمدن ماچونی؟!

نمی دانیم چرا برخی ها اصرار زیادی دارند تا تنش واسترس وبی بند و باری همچنان در فوتبال جاری وساری باشد.

نمی دانیم چه هدفی پشت این جریان قرار دارد. آنهایی که روزگاری زیر علم کی روش سینه می زدند،اکنون به سراغ ماچونی رفته اند.
برغم تکذیب های مکرر فدراسیون فوتبال مبنی بر نه به ماچونی وحفظ اسکوویچ،باز برخی ها با الهام گرفتن از خط وخطوط دلا لیسم انسوی مرزها در تلاش هستند تا اینبار ماچونی را به جای اسکوویچ به فدراسیون فوتبال تحمیل کنند.
قصد دفاع وحمایت از اسکوویچ را نداریم زیرا او در تیم ملی هنوز دیده نشده است،هرگونه تغییرات در این شرایط با عرض معذرت همان تعریف تف سر بالا را خواهد داشت.

بنابراین نباید برای خود چاله کند. اگر بنا بر تغییرات است باید بعد از دیده شدن اسکوویچ در تیم ملی صورت بگیرد.
در شرایط کنونی هم فوتبال وهم تیم ملی نیاز به ارامش دارند، چون روزهای سخت پیش رو قرار دارد. عبور از روزهای سخت امکان پذیر است به شرط انکه هر کس به خود اجازه ندهد مانند کی روش مورد نظر هایش را بر تیم ملی تحمیل کند.