دوشنبه هشتم خرداد ماه

‍ نگرانی در قطب کشتی ایران

سرنوشت موهوم هیات کشتی مازندران همچنان هراس انگیز و پر دلهره به حرف اول جامعه ورزش بدل شده است. آنهایی که ورزش را به عنوان یک شاخصه این دیار می شناسند با حیرت و تعجب به فعل و انفعالات در آن می نگرند که حتی با عدول از قوانین مصوب و مکلف وزارت ورزش و جوانان توسط اداره کل ورزش و جوانان استان مواجه بوده است!

پس از اظهار شگفتی مدیرکل امور مجامع فدراسیون های وزارت ورزش و جوانان از حضور غیر قانونی معاون توسعه فنی ورزش مازندران در مقام سرپرست این هیات و همچنین ایجاد تغییر در حوزه اجرایی کشتی مازندران و برکناری نوری زاده دبیر هیات استان، انتظارمان چنین نبوده و نیست که بلافاصله تغییری بوجود آید بخصوص اینکه نقش شاکی خصوصی در این میان اهمیت دارد که به تازگی نامه ای تهیه و به وزارت ورزش ارسال شده تا از رفتارهای ضد مدیریتی علیه کشتی مطلع باشند.

اما تازه ترین نقشه برای دگرگونی کشتی، تغییر در سمت مسئولین کمیته ها ست که در جای خود هم خطر دارد و هم خنده!
خطر از این حیث که واقعا ضرورت برکناری کسانی که کشتی مازندران را در عرش قرار داده اند چیست