جمعه بیست و نهم تیر ماه

جایگاه هواداران واقعی و تحصیلکرده در مجمع فوتبال

اکنون که کانون اتحادیه مدیران باشگاه ها راه به مجمع پیدا کرده وباید ان را به فال نیک گرفت،چرا نباید جمعیت هواداران وحامیان فوتبال در این جمع حضور نداشته باشد؟

درمجمع فدراسیون   فوتبال جای یک صندلی خالی حس می شود و آن صندلی خالی به جمعیت هواداران وحامیان فوتبال اختصاص دارد.

 اکنون که کانون اتحادیه مدیران باشگاه ها راه به مجمع پیدا کرده وباید ان را به فال نیک گرفت،چرا نباید جمعیت هواداران وحامیان فوتبال در این جمع حضور نداشته باشد؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ هواداران به فوتبال در تمام دنیا نقش یک رکن اصلی را دارد،حتی شنیده ایم که آنها از تمام زوایا حمایت همه جانبه می شوند، اما در فوتبال ما این جمعیت به صورت خود جوش با عشق عاشقان تشکیل شده است.طبیعی است که این جمعیت خود جوش که می تواند عامل بزرگی برای حل مشکلات و ریشه کن ساختن فساد در فوتبال تلقی شود، صاحب رای باشد.
عبور از کنار این جمعیت که بار فرهنگی اش به وسعت خود فوتبال می تواند باشد نهایت بی تفاوتی در برابر هواداران وحامیان فوتبال خواهد بود. باید جمعیت هواداران و حامیان فوتبال را به عنوان یک رکن اصلی پذیرفت تا  این سد بزرگی در برابر  آماج حملات بی پایان خود فوتبال وحاشیه های فوتبال وفساد های ریز ودرشت فوتبال باشد.البته منظور ما از این نوشته حضور بوغچی ها و ... نیست در بین جمعیت هواداران افراد تحصیل کرده و دارای وجه اجتماعی و ورزشی کم نیستند و این افراد می توانند نمایندگان شایسته ای برای هواداران واقعی باشند.

نویسنده: اکبر عزیزی