جمعه هفتم مهر ماه
لغو دیدار پرسپولیس و شائبه های بعدی؛

تبعیض و بی عدالتی چرا؟

مرقومه چند روز پیش ما و نظرات‌فنی کارشناسان در خصوص  لغو دیدار پرسپولیس و نساجی  و‌ پذیرش آن از سوی سازمان لیگ‌ ،کاری ستودنی بود. البته تبعیض در اینگونه تصمیمات شائبه برانگیز خواهد بود و‌محل مناقشه دیگر تیمها می شود.

مرقومه چند روز پیش ما و نظرات‌فنی کارشناسان در خصوص  لغو دیدار پرسپولیس و نساجی  و‌ پذیرش آن از سوی سازمان لیگ‌ ،کاری ستودنی بود. البته تبعیض در اینگونه تصمیمات شائبه برانگیز خواهد بود و‌محل مناقشه دیگر تیمها می شود.


گروه فوتبال خبرگزاری البرز ازابتدای برگزاری لیگ و با ملاحظه تقویم آن نظراتی پیرامون انجام‌مسابقات‌ پرسپولیس ارائه داد.
بارها متذکر شدیم‌به لحاظ شرایط خاص کرونا و ملاحظات قطر در مباحث قرنطینه  و مدت زمان آن،باید تغییراتی در دیدارهای پرسپولیس به عنوان نماینده ایران با نساجی و ذوب آهن ایجاد شود.
این‌پیشنهاد یک‌نظر کارشناسی وفارغ از جناح‌بندیها و نگاه رنگی به موضوعات فوتبال بود و در آن‌مصالح و‌منافع کشور در ابعاد بین المللی مد نظر قرار داشت.
خوشبختانه این بار مرغ فدراسیون و سازمان لیگ یک‌پا نداشت و بدرستی پیشنهادات مقبول افتاد!
البته این تصمیم اعتراضات دیگر تیمها را هم‌ در پی داشت و محل مناقشه شد.
اینکه چرا  تصمیمات همواره یکسویه و متمایل به باشگاه پرسپولیس است؟
متاسفانه عملکرد بد وزارت ورزش و تحمیل نقطه نظرات‌ خود در  موضوع فوتبال باشگاهی و ملی و خاصه در باره پرسپولیس این شائبه ها را تقویت کرد.
به کرات گفتیم مسئولان ارشد ورزش کشور و فدراسیون فوتبال باید با عدالت و مساوات با تیمها برخورد کنند.
انتخاب سمیعی به عنوان مدیر کل حراست وزارت ورزش در راس باشگاه‌پرسپولیس این شائبه را تقویت کرد که وزارت ورزش نگاه خاص و یکسویه ای به فوتبال باشگاهی دارد و  تلاشی برای رفع مشکلات باشگاه  استقلال نشان‌نمی دهد.
البته این‌نگاه غلط در گذشته هم آزار دهنده بود.
سپاهان و ذوب آهن به عنوان نمایندگان ایران در چند مرحله به فینال رسیدند ،اما برای حضور پرقدرت آنها هیچ اقدام‌حمایت گرانه ای از سوی دست اندرکاران‌ ورزش  آن دوران صورت نگرفت.
استقلال هم چنین مشکلاتی داشت و یک بار در‌فینال و در مصاف با تیم جوبیلوایواتا  مورد حمابت قرار نگرفت و قس علیهذا.
اخیرا و با تصمیم بجا و درست محمد نبی کمپ تیمهای ملی و امکانات آن در اختیار پرسپولیس قرار گرفت تا نماینده ایران با تدارک و سازماندهی بهتر در فینال حاضر شود.
همانطور که گفتیم این اقدام  سازنده و موثر برای حمایت علنی از نماینده کشورمان در عرصه مسابقات بین المللی بود ،اما اینکه استقلال برای تمرینات روزانه زمین  و امکانات اولیه نداشته باشد محل اعتراض است .
آبی ها هنوز  هیات مدیره کاملی ندارند و در چنبره مشکلات گرفتار شده اند.
این تبعیض و نابرابری پذیرفتنی نیست.به عنوان‌یک نویسنده قدیمی  و مستقل ،صراحتا این اعتراضات استقلالی ها را بجا دانسته و آنها را در ابراز این نظرات محق می دانم.
این فرضیه در باره تمام تیمهای حاضر در لیگ هم صادق است.تیمهای شهرستانی که توانایی و بضاعت اولیه هم ندارند نباید مورد تعرض و بی عدالتی قرار گیرند.
استقلالی ها اعتقاد دارند در اختیار گذاشتن کمپ تیمهای ملی برای پرسپولیسی ها در ادامه همراهی وزارت ورزش با آنها  و حضور سمیعی است.در این‌تصمیم فدراسیون فوتبال تمکین کرده  و از‌ امر ما فوق تبعیت نموده است!
مجموعه این‌عوامل باعث انتقاد صریح استقلالی ها و دیگر تیمها شده است.
دامنه این اعتراضات را در تماسهای تلفنی هواداران و رفت و‌ آمد در کوچه و بازار دیدیم.
جمعی از دوستان و جوانان پر شور و ورزش دوست در هیات رضویون تهران  که علاقه مند فوتبال هستند با ارسال پیام های متعدد و تماس های تلفنی  با صاحب‌این قلم  از تبعیض و بی عدالتی موجود‌گلایه مند بودندو...
این نمونه بارز گویای جامعیت فوتبال در عصر کنونی است.  امروز فوتبال یک‌ پدیده انکار ناپذیر  در جامعه محسوب می شود و پیر و جوان و خرد و‌کلان مباحث آن را پیگیری می کنند و..
بنابراین‌ رویکرد مسئولان‌ ورزش باید مبتنی بر اجرای عدالت و اجتناب از تبعیض باشد تا خدای نکرده تیم یا گروهی مورد جفا و نابرابری قرار نگیرند.

نویسنده: احمد میرزائیان