دوشنبه دوم خرداد ماه

زارع: کمیته های دوومیدانی از انحصار یک فرد در آمدند

رئیس جدید فدراسیون دوومیدانی در ابتدای کارش قرار دارد و باید به وی فرصت داد چون در این محدوده زمانی کوتاه اقدامات خوبی را انجام داده است.

رئیس جدید فدراسیون دوومیدانی در ابتدای کارش قرار دارد و باید به وی فرصت داد چون در این محدوده زمانی کوتاه اقدامات خوبی را انجام داده است.


سیروس زارع رئیس هیات دوومیدانی استان فارس در این باره به البرزورزشی گفت: مهمترین اقدام صیامی سر و سامان دادن به کمیته های مختلف بود که چهار سال توسط یک فرد اداره می شد ولی اکنون افراد کار بلد در راس کمیته ها قرار گرفته اند.
زارع در پاسخ به البرزورزشی که آیا با دوومیدانی استان ها توجه شده گفت: ما خواسته هایی داریم یکی از این خواسته ها داشتن پیست تاراتان است چون بدون پیست دویدن امکانپذیر نمی شود ولی همان گونه که گفته ام باید به رئیس جدید فرصت داد و به او کمک کرد.
زارع درباره امکانات دوومیدانی در استان فارس گفت: در شهرهای مرودشت، استهبان، جهرم و داراب فعالیتهای خوبی وجود دارددر برخی از این نقاط دووهای استقامت و دربرخی از شهرها پرش ها مورد توجه و رسیدگی است از سوی دیگر در مرکز استان خوابگاه مجهزی داریم که شاید نمونه باشد انتظار من به عنوان رئیس یک هیات این است که میزبانی مسابقات و اردوها را به شهر شیراز بدهم تا ضمن ایجاد انگیزه در نزد نوجوانان و جوانان دوومیدانی شهر و استان در معرض دید و قضاوت دوستداران دوومیدانی قرار بگیرد.


گفت و گو: عباس اسماعیلی