یکشنبه بیست و چهارم تیر ماه
یادگار ماندگار...

یادی از یک اسطوره تنیس

بازگشايي تاريخ تنيس ايران، مروري است بر آنچه بزرگان اين رشته با همت و غيرت خود در رويدادهاي مختلف به منصه ظهور رساندند  تا اكنون  به وجود پيشكسوتان و نام و ياد آنها به عنوان سرمايه هاي معنوي اين رشته مهيج افتخار كنيم .

بازگشايي تاريخ تنيس ايران، مروري است بر آنچه بزرگان اين رشته با همت و غيرت خود در رويدادهاي مختلف به منصه ظهور رساندند  تا اكنون  به وجود پيشكسوتان و نام و ياد آنها به عنوان سرمايه هاي معنوي اين رشته مهيج افتخار كنيم .

تنيس ايران دوره هاي مختلف را همراه با فراز و فرود ها و افتخارات و ناكامي ها سپري كرده است كه  پيروزي ها و شكست ها در هميشه ي رويدادهاي ورزشي وجود داشته اما تعصب و تعهد بزرگاني كه صادقانه زيستند و با شور و شوق اين رشته جذاب را دنبال كردند بر تارك تنيس ايران مي درخشد .

"زنده ياد كامبيز درفشي جوان" يكي از  بزرگان و اسطوره هاي تاريخ تنيس ايران است که عاشقانه تنيس بازي كرد ورفتار و کردارش همواره نیک بود.
در ايّام درگذشت كامبيز درفشي جوان يكبار ديگر تلاش وافر و سعي باشكوه او براي اعتلاي تنيس ايران را ستايش مي كنيم و به روح اين اسطوره درود مي فرستيم .