دوشنبه هشتم خرداد ماه

سخنگوی فوتبال کجاست؟

وزارت ورزش با هماهنگی ستاد کرونا به این نتیجه نزدیک شده اند که فعلا برگزاری لیگ امکان پذیر نیست.

درخصوص برگزاری مسابقات هر روز شاهد اظهار نظر متفاوتی ازسوی اهالی فوتبال هستیم.حتی در این خصوص کانون مر بیان نظر مکتوب خود را برای وزیر ورزش ارسال کرده است تا در رابطه با شروع یا تعطیلات فوتبال نقش تصمیم گیرنده نهایی باشد.
درپی ارسال این نامه نوعی بلبشو در فوتبال ایجاد شده که هر کس به خود این اجازه را داده اظهار نظر کند.
متاسفانه در این میان هیچ رد پایی از سخنگوی فوتبال دیده نمی شود. به دنبال سکوت سخنگو که میتواند موضع شفاف فدراسیون فوتبال را مشخص سازد، اوضاعی به وجود آمده تا افراد مدعی رخ در رخ هم قرار گیرند.
درشرایط کنونی که از فوتبال فعلا فوت ان قابل بحث است! فوتبال به آرامش نیاز دارد، آرامشی که سخنگو با حضور پر رنگ خود می تواند در به وجود آمدن آن نقش داشته باشد.
انتظار و توقع این است که وزن سنگین سخنگوی فوتبال باید بیشتر احساس شود، چون اهالی فوتبال بدون توجه به جایگاه خود، در حال جبهه گیری نسبت به یکدیگر هستند که زیبنده فوتبال نیست.