شنبه پنجم خرداد ماه

اندر حکایت صحبت های درودگر

صادق درودگر که در بخش اقتصادی فدراسیون فوتبال مشغول فعالیت است ،درجهت دفاع از فدراسیون موضع تند وسختی را در برابر نامه کانون مربیان فوتبال به وزیر ورزش گرفته است.

درودگر گفت: چرا کانون با وزیر مکاتبه کرده است؟چرا با فدراسیون در میان نگذاشته، مگر کانون با فدراسیون همکاری ندارد.
نمی دانیم درودگر سخنگوی فدراسیون فوتبال است یا مسئول بخش اقتصادی... اگر سخنگو نیست ورود به چارچوب وظایف دیگران نه تنها قابل بحث خواهد بود وبلکه به نوعی تخطی هم به شمار خواهد آمد. گذشته از آن، بحث از سر گیری بازیهای نیمه تمام لیگ از اختیارات فدراسیون خارج شده است، وزیر ورزش وستاد کرونا تصمیم گیرنده هستند، بنابراین کانون بیراهه نرفته است، در نامه کانون خطاب به وزیر آمده است، رونوشت به سرپرست فدراسیون فوتبال اقای بهاروند ودبیر کل فدراسیون فوتبال اقای مهدی محمد نبی ارسال شده است بنابراین جبهه گیری برای چیست؟
البته این حق برای کانون محفوظ است تا پاسخگوی صحبت های درودگر باشد.